Application for Membership in Marathi


सभासद अर्ज

महोदय,
मी आपणास विनंती करतो/करते, मला आपल्या संस्थेचा सभासद करून द्यावे, मी माझी संपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे देत आहे.