Required Documents for Loan

कर्जासाठी लागणारी खालीलप्रमाणे कागदपत्रे विनंती अर्जासोबत सादर करीत आहे

क्रमांक कर्जदार कागदपत्रे जामिनदार कागदपत्रे
फोटो-२ १३ व्यवसायाचे बँकबुक/पॅनकाई/गुमास्ता लायसन फोटो-2
रेशनिंग कार्ड १४ मा. 3 वर्षाची आ.टी.फाईल रेशनिंग कार्ड
वीजबील /मोबाईल बील १५ घराचे/जमीनीचे/दुकानाचे मुळ पेपर वीजबील/मोबाईल बील
आधार कार्ड १६ मुळ शेअर्स सर्टीफिकेट आधार कार्ड
मतदान कार्ड १७ सोसा/चाळ कमीटी एन.ओ.सी मतदान कार्ड
पॅन कार्ड १८ मालमताधारक एन.ओ.सी. गॅस पावती
गॅस पावती १९ मुल्यांकन दाखला कार्यलयीन आय कार्ड
कार्यलयीन आय कार्ड २० कुटुंबातील सदस्य संख्या (______) पगार स्लीप
पगार स्लीप २१ कुटुंबाचा उत्पन्न दाखला बॅंक स्टेटमेंट
१० बॅंक स्टेटमेंट ०६ महीनेे २२ कुटुंबाचे बॅंक स्टेटमेंट फार्म १६ ए ब फार्म ४९
११ फार्म १६ ए ब फार्म ४९ व्यवसायाचे बँकबुक/पॅनकाई/गुमास्ता लायसन
१२ कार्यालय एन.ओ.सी. मा.3 वर्षाची आ.टी.फाईल